اینترنت یاب، مرجع معرفی خدمات و سرویس های اینترنتی

جستجو، مقایسه و انتخاب بهترین سرویس اینترنتی از بین شرکت های خدمات دهنده
اینترنت رسپینا
اینترنت رسپینا
اینترنت رسپینا
محل تبلیغات شما
عصر تلکام

لیست قیمت سرویس های اینترنت پرسرعت شرکت عصر تلکام


مرتب سازی جدول براساس :
سرعت مدت زمان ترافیک منصفانه ترافیک بین الملل ترافیک شبانه قیمت
512 کیلوبیت 1 ماهه 6 گیگابایت 3 گیگابایت - 7,630 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
512 کیلوبیت 3 ماهه 18 گیگابایت 9 گیگابایت - 22,890 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
512 کیلوبیت 1 ماهه 28 گیگابایت 14 گیگابایت - 16,895 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
512 کیلوبیت 3 ماهه 84 گیگابایت 42 گیگابایت - 50,685 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
1 مگابیت 1 ماهه 8 گیگابایت 4 گیگابایت - 10,900 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
1 مگابیت 3 ماهه 24 گیگابایت 12 گیگابایت - 32,700 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
1 مگابیت 6 ماهه 48 گیگابایت 24 گیگابایت - 65,400 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
1 مگابیت 1 ماهه 50 گیگابایت 25 گیگابایت - 27,250 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
1 مگابیت 3 ماهه 150 گیگابایت 75 گیگابایت - 81,750 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
1 مگابیت 6 ماهه 300 گیگابایت 150 گیگابایت - 155,325 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
2 مگابیت 3 ماهه 30 گیگابایت 10 گیگابایت - 32,700 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
2 مگابیت 1 ساله 540 گیگابایت 179 گیگابایت - 196,200 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
2 مگابیت 3 ماهه 360 گیگابایت 180 گیگابایت - 45,780 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
2 مگابیت 1 ماهه 10 گیگابایت 5 گیگابایت - 16,350 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
2 مگابیت 3 ماهه 30 گیگابایت 15 گیگابایت - 49,050 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
2 مگابیت 6 ماهه 60 گیگابایت 30 گیگابایت - 98,100 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
2 مگابیت 1 ساله 120 گیگابایت 60 گیگابایت - 196,200 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
2 مگابیت 1 ماهه 80 گیگابایت 40 گیگابایت - 34,880 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
2 مگابیت 3 ماهه 240 گیگابایت 120 گیگابایت - 104,640 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
2 مگابیت 6 ماهه 480 گیگابایت 240 گیگابایت - 198,816 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
2 مگابیت 1 ساله 960 گیگابایت 480 گیگابایت - 376,704 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
3 مگابیت 1 ماهه 12 گیگابایت 6 گیگابایت - 21,800 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
3 مگابیت 3 ماهه 36 گیگابایت 18 گیگابایت - 65,400 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
3 مگابیت 1 ماهه 30 گیگابایت 15 گیگابایت - 23,980 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
3 مگابیت 3 ماهه 90 گیگابایت 45 گیگابایت - 71,940 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
4 مگابیت 1 ماهه 10 گیگابایت 5 گیگابایت - 16,350 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
4 مگابیت 3 ماهه 40 گیگابایت 20 گیگابایت - 49,050 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
4 مگابیت 6 ماهه 450 گیگابایت 150 گیگابایت - 163,500 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
4 مگابیت 1 ساله 1200 گیگابایت 600 گیگابایت - 348,800 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
4 مگابیت 3 ماهه 120 گیگابایت 60 گیگابایت - 65,400 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
4 مگابیت 1 ماهه 16 گیگابایت 8 گیگابایت - 26,160 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
4 مگابیت 3 ماهه 48 گیگابایت 24 گیگابایت - 78,479 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
4 مگابیت 6 ماهه 96 گیگابایت 48 گیگابایت - 156,960 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
4 مگابیت 1 ساله 192 گیگابایت 96 گیگابایت - 313,400 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
4 مگابیت 1 ماهه 160 گیگابایت 80 گیگابایت - 54,500 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
4 مگابیت 3 ماهه 480 گیگابایت 240 گیگابایت - 163,500 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
4 مگابیت 6 ماهه 960 گیگابایت 480 گیگابایت - 310,650 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
4 مگابیت 1 ساله 1920 گیگابایت 960 گیگابایت - 588,600 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
8 مگابیت 1 ماهه 10 گیگابایت 5 گیگابایت - 21,800 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
8 مگابیت 3 ماهه 40 گیگابایت 20 گیگابایت - 70,850 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
8 مگابیت 3 ماهه 6000 گیگابایت 3000 گیگابایت - 163,500 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
8 مگابیت 6 ماهه 12000 گیگابایت 6000 گیگابایت - 327,000 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
8 مگابیت 1 ساله 24000 گیگابایت 12000 گیگابایت - 599,500 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
8 مگابیت 1 ماهه 2000 گیگابایت 1000 گیگابایت - 54,500 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
8 مگابیت 3 ماهه 6000 گیگابایت 3000 گیگابایت - 130,800 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
8 مگابیت 6 ماهه 360 گیگابایت 180 گیگابایت - 163,500 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
8 مگابیت 6 ماهه 12000 گیگابایت 6000 گیگابایت - 228,900 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
8 مگابیت 1 ماهه 20 گیگابایت 10 گیگابایت - 32,700 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
8 مگابیت 3 ماهه 60 گیگابایت 30 گیگابایت - 98,100 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
8 مگابیت 6 ماهه 120 گیگابایت 60 گیگابایت - 196,200 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
8 مگابیت 1 ساله 240 گیگابایت 120 گیگابایت - 392,400 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
8 مگابیت 1 ماهه 60 گیگابایت 30 گیگابایت - 43,600 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
8 مگابیت 3 ماهه 180 گیگابایت 90 گیگابایت - 130,800 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
8 مگابیت 6 ماهه 360 گیگابایت 180 گیگابایت - 248,520 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
8 مگابیت 1 ساله 720 گیگابایت 360 گیگابایت - 470,880 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
16 مگابیت 1 ماهه 32 گیگابایت 16 گیگابایت - 49,050 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
16 مگابیت 3 ماهه 96 گیگابایت 48 گیگابایت - 147,149 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
16 مگابیت 6 ماهه 192 گیگابایت 96 گیگابایت - 294,300 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
16 مگابیت 1 ساله 384 گیگابایت 192 گیگابایت - 588,600 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
16 مگابیت 1 ماهه 400 گیگابایت 200 گیگابایت - 98,099 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
16 مگابیت 3 ماهه 1200 گیگابایت 600 گیگابایت - 294,300 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
16 مگابیت 6 ماهه 2400 گیگابایت 1200 گیگابایت - 559,170 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن
16 مگابیت 1 ساله 4800 گیگابایت 2400 گیگابایت - 1,059,480 تومان افزودن به لیست مقایسه نشان کردن

اینترنت رسپینا
اینترنت رسپینا
اینترنت رسپینا

ما در شبکه های اجتماعی


ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید تا از خدمات ویژه ما به کاربران خود برخوردار شوید

درباره ما


اینترنت یاب، وب سایت اطلاع رسانی درباره معرفی تعرفه های اینترنت پرسرعت ، جشنواره های فروش اینترنت پرسرعت، اینترنت رایگان و معرفی انواع خدمات شرکت های اینترنتی در ایران می باشد.

اگر به تازگی قصد دریافت اینترنت پرسرعت از یکی از شرکت ها را دارید، در اینترنت یاب مشخصات سرویس مد نظر خود را انتخاب کنید تا از بهترین قیمت، بالاترین سرعت و حجم ترافیک و پیشنهادهای ویژه امروز شرکت ها باخبر شوید.